مدیران

نام و نام خانوادگیمسؤولیت و تخصصتصویر
فرهاد شیرانی
رییس هیات مدیره
دکتری مدیریت دانش دانشگاه یو.تی.ام مالزی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

علی اصغر محکینایب رییس هیات مدیره
دكترای تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
پرویز شهریاریعضو هیئت مدیره
دکتری در رشته ی علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
فوق لیسانس جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
لیسانس علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مرضیه آموزگارمدیرعامل
لیسانس حسابداری
فرزاد فهیمی فرمعاون اجرایی
لیسانس مهندسی صنایع
فوق لیسانس MBA

کارکنان

نام و نام خانوادگیشغلتصویر
سمانه رمضانیکارشناس هوش تجاریاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Unknown.png است
حوری ملککارشناس CRMاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Unknown.png است
ایمان شفیعیکارشناساین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Unknown.png است
محمد هادی شیرانیکارشناساین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Unknown.png است
سولماز بقانی زرنقکارشناساین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Unknown.png است
فائزه حسنیکارشناساین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Unknown.png است
زهرا لاکتراشیکارشناساین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Unknown.png است
مهسا نوائیکارشناساین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Unknown.png است
هانیه هدائیکارشناساین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Unknown.png است
المیرا ویسیکارشناساین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Unknown.png است
زینب کریم نیارمیکارشناساین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Unknown.png است
عاطفه دادخواهکارشناساین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Unknown.png است
الهام بابائیمترجم و کارشناس زبان انگلیسیاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Unknown.png است
مهدیه شیخ عباسیکارشناساین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Unknown.png است
هاجر قدیریکارشناساین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Unknown.png است